Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Θεωρία Oργανώσεων

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Oργανώσεων (Organisational Theory)
Κωδικός Μαθήματος: 7256 (γενήτ. 7250)
Εξάμηνο: 06
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Η «Θεωρία των Οργανώσεων» αποσκοπεί ως μάθημα να προσφέρει στον / η φοιτητή/τρια που θα το παρακολουθήσει, το εύρος των θεωρητικών προσεγγίσεων και οπτικών οι οποίες εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των οργανώσεων, τις παραμέτρους που τις επηρεάζουν, των παράγοντες που δρουν προς και από αυτές, τον χαρακτήρα τους (δημόσιο – ιδιωτικό, κοινωνικό – κερδοσκοπικό), και άλλα θέματα δεοντολογίας και ηθικής που συνδέονται με τις «οργανώσεις» ως οντότητα ( entity) και – στο πλαίσιο της σύγχρονης οπτικής - ως «κοινωνικό εταίρο» (Social Partner). Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν οργανωθεί με τρόπο ώστε οι “οργανώσεις” να παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην λειτουργία των κοινωνιών, όσο και στην εξέλιξη τους . Αν και η θεωρία των οργανώσεων έχει ως εννοιολογική βάση την οικονομική κοινωνιολογία, άλλα πεδία προερχόμενα από τις πολιτικές επιστήμες ή την διοικητική επιστήμη και θεωρίες που συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων και τη θεωρία των δικτύων έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους σήμερα. Ως προς επιμέρους θεματικές του μαθήματος, παρά του ότι στο πλαίσιο μιας ιστορικής αναδρομής θα καλυφθούν θέματα που συνδέονται με τον Weber (και την κεντρική θεωρία του περί Bureaucracy), τον Taylor-ισμό, το Κινημα των Ανθρωπίνων Σχέσεων ή τη Contingency Theory, έμφαση θα δοθεί σε σύγχρονες εξελίξεις που απορρέουν από το Resource Dependency Theory και κυρίως την Organisational Ecology Theory καθώς και τη θεώρηση του New Institutionalism. Τέλος, οι όποιες θεωρήσεις και η κριτική σκέψη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος θα λαμβάνει υπόψη το νέο παγκόσμιο επιχειρηματικό «οικοσύστημα» που δημιουργείται, καθώς και τις αναδυόμενες μορφές οικονομίας (και κατά συνέπεια της επιχειρηματικότητας), όπως οι Cyclical Economy, Sharing Economy κ.α.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση της συμμετοχικής παρακολούθησης και ενεργής εμπλοκής με το μάθημα, ο / η φοιτητής/ τρία, θα είναι σε θέση: - Να αντιλαμβάνεται τις βασικές με το αντικείμενο έννοιες αποτυπώνοντας το εννοιολογικό υπόβαθρο του μαθήματος. - Να κατανοεί το γεγονός ότι και η ίδια η «Οργάνωση» αποτελεί ένα «σύστημα» που απαιτεί τον δικό του ενδεδειγμένο τρόπο «σχεδιασμού» για τη βέλτιστη λειτουργία του - Να αντιλαμβάνεται τον ρόλο των διαφορετικών τύπων και θεωρήσεων της «Οργάνωσης» που επιτελούν στο Σχεδιασμό συστημάτων
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: • Εγχειρίδια του μαθήματος: Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων , Μακρυδημήτρης Αντώνης , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Έκδοση: 1η/2012 , ISBN: 9789604458547 , [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22712015] • Συμπληρωματική βιβλιογραφία : Εισαγωγή στη συστημική θεωρία των οργανώσεων , Fritz B. Simon , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Έκδοση: 1η/2010 , ISBN: 978-960-445-577-5 , [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 57783] - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Organisation, Organisation Theory Review, International Journal Organisation Theory and Behaviour, Journal of Organisation Design, Journal of Management and Organisation, J κ.α.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει μέσω της γραπτής εξέτασης (στην ελληνική γλώσσα) σε θέματα κριτικής ανάπτυξης με τεκμηρίωση βάσει των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, και με τη συμμετοχή σε ομαδικό project που θα ανακοινωθεί με την έναρξη του εξαμήνου. Η κριτική τοποθέτηση και τεκμηριωμένη χρήση γνώσεων (και ορολογίας) που έχουν αποκτηθεί από το μάθημα αποτελούν σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης Η αναλογία των δύο στη συνολική βαθμολογία θα είναι 80/20 (80% γραπτή εξέταση, 20% συμμετοχή στο project)
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία