Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Θεωρία Oργανώσεων

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Oργανώσεων (Organisational Theory)
Κωδικός Μαθήματος: 7255 (γενήτ. 7250)
Εξάμηνο: 05
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητ-ές, ριες στις βασικές έννοιες, ερωτήματα και προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μελέτη των οργανισμών. Εμφαση δίνεται στην παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του χώρου της οργανωσιακής θεωρίας από τις ‘κλασσικές’ ως τις σύγχρονες προσεγγίσεις (κλασσικές θεωρίες οργάνωσης, γραφειοκρατία, συγκυριακές προσεγγίσεις, συμβολικές προσεγγίσεις, μετα-μοντέρνες προσεγγίσεις). Επιπρόσθετα, συζητώνται οι αντίστοιχες μεταβολές που οι εξελίξεις στο χώρο των οργανωσιακών σπουδών συνεπάγονται ως προς την εστίαση των οργανωσιακών φαινομένων υπό μελέτη. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητ-ών, ριών με τις θεωρητικές/ μεθοδολογικές προσεγγίσεις ως προς τη μελέτη των οργανισμών, οι οποίες λειτουργούν ως διαφορετικές προοπτικές μέσα από τις οποίες μπορούμε να κατανοούμε, αναλύουμε καθώς και να δρούμε στα πλαίσια των σύγχρονων οργανισμών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: • Κατανοούν/αναλύουν οργανωσιακά φαινόμενα χρησιμοποιώντας διαφορετικά ερμηνευτικά σχήματα/θεωρήσεις • Σχεδιάζουν και διεξάγουν οργανωσιακή έρευνα χρησιμοποιώντας ποιοτική μεθοδολογία • Αναλύουν και ερμηνεύουν τα ευρήματα της έρευνας • Συγγράφουν έκθεση των ευρημάτων/συμπερασμάτων της εμπειρικής έρευνας.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1997). Η επικοινωνία στις οργανώσεις: Η εξέλιξη των θεωριών των οργανώσεων και οι επικοινωνιακές τους διαστάσεις. Αθήνα: Κριτική 2. Μorgan, G. (2002). Οι όψεις της οργάνωσης. Αθήνα: Καστανιώτης
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: . Daft, R. (2004). Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Αθήνα: Κλειδάρυθμος.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων, συζήτηση
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων καθώς και από το βαθμό δύο εργασιών (παρουσίαση/συζήτηση επιστημονικού άρθρου και διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας).
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία