Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση για όλους

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση για όλους (Design for All)
Κωδικός Μαθήματος: 7152 (γενήτ. 7150)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚI
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό μελετώνται από τους φοιτητές οι έννοιες και η αναγκαιότητα της Σχεδίασης για Όλους, η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, καθώς και οι αξίες, οι αρχές, οι διεθνείς συστάσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές για την Σχεδίαση για Όλους. Έμφαση δίνεται στα θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως προσβάσιμο περιεχόμενο, προσβάσιμη είσοδο και έξοδο συστημάτων πληροφορικής. Επίσης, μελετώνται νέες μορφές αλληλεπίδρασης με ΤΠΕ, διαδικασίες, αρχές και παραδείγματα καινοτόμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή, καθώς και μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης προσβάσιμων ανθρωποκεντρικών συστημάτων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της ΕΕ για το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών «Σχεδίαση για Όλους» για σχεδιαστές και μηχανικούς. Στο τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Σχεδίαση για Όλους, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τέλος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αποδείξουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν ορθά τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές τις Σχεδίασης για Όλους σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και συστημάτων.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση και εργασίες που εκπονούνται και παρουσιάζονται από ομάδες φοιτητών. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 50% από το βαθμό των εργασιακών και 50% από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων  -  Αρχική   -  Επικοινωνία