Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων ***Δεν θα διδαχθεί το 2017

Τίτλος Μαθήματος: Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων ***Δεν θα διδαχθεί το 2017 (Algorithms and Data Structures)
Κωδικός Μαθήματος: 7054 (γενήτ. 7050)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Υπολογιστικά μοντέλα, μέθοδοι σχεδίασης αποδοτικών αλγορίθμων. Ανάλυση επίδοσης, εκτίμηση βέλτιστου, χείριστου και μέσου χρόνου και χώρου, συμβολισμοί τάξης μεγέθους O, o. Αναδρομικοί και παράλληλοι αλγόριθμοι. Αφαιρετικοί τύποι δεδομένων. Πίνακες, αραιοί πίνακες, πολυδιάστατοι πίνακες. Γραμμικές λίστες, απλά και διπλά συνδεδεμένες, αυτο-αναδιοργανούμενες λίστες: λειτουργίες, ανάλυση πολυπλοκότητας. Αναζήτηση: σειριακή, δυαδική, δεικτοδοτημένη. Στοίβες, σωροί, ουρές, δέντρα (δυαδικά αναζήτησης, ισοσκελισμένα): συμπεριφορά, αναπαράσταση, μέθοδοι διαπέρασης. Ουρές προτεραιότητας, λεξικά, συναρτήσεις κατακερματισμού. Γραφήματα: αναπαράσταση, συνεκτικότητα, αναζήτηση, κατευθυνόμενα άκυκλα γραφήματα, τοπολογική διάταξη, κλειστότητα, επικαλύπτοντα δέντρα. Αλγόριθμοι ταξινόμησης και ανάλυση απόδοσης. Αλγόριθμοι ταιριάσματος προτύπων (pattern matching)
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Εξοικείωση με τη σχεδίαση αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων Κατανόηση της χρησιμότητας των δομών δεδομένων στην επίλυση προβλημάτων Κατανόηση των βασικών αλγόριθμων αναζήτησης, ταξινόμησης και ταιριάσματος προτύπων Ικανότητα εκτίμησης της τάξης πολυπλοκότητας των αλγορίθμων Πρακτική εξάσκηση στην υλοποίηση αλγόριθμων και δομών δεδομένων στη Java
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση και Γραπτή εξέταση  -  Αρχική   -  Επικοινωνία