Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση και Προγραμματισμός  για τον Παγκόσμιο Ιστό

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση και Προγραμματισμός  για τον Παγκόσμιο Ιστό (Internet Technology and Programming)
Κωδικός Μαθήματος: 6403 (γενήτ. 6400)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚI
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή στα δίκτυα και στο Διαδίκτυο Πακέτα και δρομολόγηση Πρωτόκολλα, δίκτυα υπολογιστών και μοντέλα αναφοράς Υπηρεσίες Ιστού και αρχιτεκτονική Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών στον Ιστό Ασφάλεια και υπολογιστική νέφους Εβδομαδιαίες διαλέξεις και εργαστήριο
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Το μάθημα αυτό εστιάζει στις τεχνολογίες Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό και προγραμματισμό διαδραστικών υπηρεσιών και εφαρμογών για το Διαδίκτυο. Aποσκοπεί στο να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ των εξελίξεων σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και της απαραίτητης θεωρητικής γνώσης που απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για το Διαδίκτυο. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει το εύρος του αντικειμένου, ενώ μελετά σε βάθος θέματα που σχετίζονται με την σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Μεταξύ άλλων καλύπτονται θέματα σχετικά με τις τεχνολογίες του Διαδικτύου, τα πρωτοκόλλα και τα μοντέλα επικοινωνίας, τις αρχιτεκτονικές, τις υπηρεσίες, την ασφάλεια, καθώς και τις γλώσσες προγραμματισμού PHP και JavaScript. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή, αλλά και συγχρόνως μια πρόσκληση για την περαιτέρω αναζήτηση, στους χώρους και στις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις του προγραμματισμού στο Διαδίκτυο. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει και εξοικειώνεται με ένα σύνολο από εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την σχεδίαση αλλά και την υλοποίηση διαδραστικών υπηρεσιών και εφαρμογών του Διαδικτύου . Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών και αρχιτεκτονικών του Διαδικτύου καθώς επίσης και η επαφή με τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και τον προγραμματισμό από τη μεριά του εξυπηρετητή και του πελάτη. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τις τεχνολογίες που κάνουν πραγματικότητα τον Παγκόσμιο Ιστό, τις διαστάσεις αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος. Μέσω των διαλέξεων αλλά και των εργαστηριακών μαθημάτων ο φοιτητής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για την σχεδίαση και την υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών του Διαδικτύου.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: • - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: • Προγραμματισμός Internet & world wide web 4η έκδοση , Deitel & Deitel • Εισαγωγή στις PHP 6 & mysql 5 με εικόνες, Larry Ullman • Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas e. Comer • Τεχνολογίες Διαδικτύου- Βενιέρης Ιάκωβος, Νικολούζου Ευγενία • Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL- Welling Luke, Thomson Laura • Τεχνολογίες Διαδικτύου- Δουληγέρης, Κοπανάκη, Μαυροπόδη • Διαδίκτυο παγκόσμιος ιστός& τεχνικές προγραμματισμού- Καράκος Αλέξανδρος - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Future Generation Computer Systems - Elsevier Journal of Systems and Software – Elsevier
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηριακή Εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Εβδομαδιαίες διαλέξεις και εργαστήριο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία