Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση Υπηρεσιών

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση Υπηρεσιών (Service Design)
Κωδικός Μαθήματος: 6202 (γενήτ. 6200)
Εξάμηνο: 03
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα αποτελεί μια σχετικά νέα προσθήκη στον οδηγό σπουδών (από το 2014-15), αποτελεί όμως κεντρικό πυλώνα για την κατεύθυνση της Σχεδίασης Υπηρεσιών. Οι φοιτητές, στα πλαίσια του μαθήματος, μαθαίνουν την σημασία των υπηρεσιών στις σύγχρονες οικονομίες καθώς και το πώς μπορεί η σχεδίαση να συνδράμει στις υπηρεσίες μέσω της παροχής αξίας τόσο στους καταναλωτές όσο και στους πάροχους των υπηρεσιών. Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές ένα ευρύ υπόβαθρο για την Σχεδίαση Υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας την σχέση της με άλλα πεδία όπως η διοικητική επιστήμη (Management Science) και η επιχειρησιακή έρευνα (Operational Research) μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της επιστήμης των υπηρεσιών (Service Science). Το μάθημα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην χρήση εργαλείων και τεχνικών της Σχεδίασης Υπηρεσιών σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (UX) και την δημιουργία παραγωγικότερων οργανισμών. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ασκήσεις για τη χρήση των πιο κοινών εργαλείων στην Σχεδίαση Υπηρεσιών. Διδάσκονται θεωρητικούς κανόνες και μοντέλα που ενισχύουν την καλή κατανόηση των αναδυόμενων τάσεων στο πεδίο όπως η σχεδίαση υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα (service design for the public sector) , η κοινοτική/κοινωνική σχεδίαση (community or social design), η κοινωνική καινοτομία (social innovation) και η κοινωνική επιχειρηματικότητα (social entrepreneurship). Μέσω αυτής της ευαισθητοποίησης, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίσουν νέες προσεγγίσεις, όταν αυτές εμφανίζονται και να κατανοήσουν ποια εργαλεία υπάρχουν για την δημιουργία υπηρεσιών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Σχεδίασης Υπηρεσιών οι φοιτητές θα έχουν 1. Κατανόηση της σημασίας των υπηρεσιών στην σύγχρονη οικονομία, τα πεδία εφαρμογών της Σχεδίασης Υπηρεσιών και τις νέες κατευθύνσεις που αναδύονται 2. Γνώση και γνώμη για την ιστορία και την εμπλοκή της Σχεδίασης Υπηρεσιών, με την επιστήμη των υπηρεσιών (Service Science) και την συνεισφορά της Θεωρίας Συστημάτων στα παραπάνω 3. Απόκτηση βαθιάς κατανόησης των υφιστάμενων μοντέλων και θεωριών που χρησιμοποιούνται στην Σχεδίαση Υπηρεσιών 4. Δεξιότητες στην χρήση βασικών σχεδιαστικών μεθόδων και εργαλείων της Σχεδίασης Υπηρεσιών 5. Ευαισθητοποίηση και κατανόηση τωv υφιστάμενων και αναδυόμενων διαστάσεων της Σχεδίασης Υπηρεσιών, όπως η σχεδίαση για τις δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική καινοτομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Εγχειρίδια του μαθήματος (Ευδοξος): • Randall, D., Harper, R., Rouncefield, M. Fieldwork for Design Theory and Practice, Springer Verlag, 2007 • Fitzsimmons, J, Fitzsimmons, M. Service Management McGraw-Hill, 2013: Συμπληρωματική βιβλιογραφία: • Sangiorgi, D. Prendiville, A. (Eds): Designing for Service: Key Issues and New Directions, Bloomsbury, 2017 • Meroni, A.Sangiorgi, D. :Design for Services, Gower, 2011 • Schneider, J. Stickdorn, M. :This is Service Design Thinking Bis Publishers, 2013 • Flood, R.L. & Jackson, M.: Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, Wiley, 1991 • Polaine, A., Reason, B., Løvlie, L. Service Design: from insight to implementation Rosenfeld, 2013 • Young, L : From Products to Services, Wiley 2008 • Moritz, S : Service Design Practical Access to an evolving field, KISD 2010 • Miettinen,S. Valtonen, A. (Eds): Service Design with Theory: Discussions on Change, Value and Methods, Lapland 2012 • Bitner, M.J., Ostrom, A.L., Morgan, F.N. (2008) Service Blueprinting: A Practical Technique for Service Innovation in California Management Review 50: 9 (3): 66-94 Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Design Management Journal • Journal of Service Research
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Οι φοιτητές αξιολογούνται με δυο διαφορετικούς τρόπους: • κατά τη διάρκεια του εξάμηνου, με μικρές εργασίες = 50% (Διαμορφωτική αξιολόγηση ) • Γραπτές εξετάσεις =50% (Συμπερασματική αξιολόγηση = summative evaluation) Σε κάθε 50%,οι φοιτητές πρέπει να πέτυχουν ένα βαθμό τουλάχιστον 20% στις γραπτές εξετάσεις και το ίδιο στης μικρές εργασίες. Δηλαδή δεν μπορεί να περαστεί το μάθημα μόνο με εξετάσεις η μόνο με εργασίες. Στις γραπτές εξετάσεις, οι φοιτητές απαντούν σε ποικίλους τύπους ερωτήσεων: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων Προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας eClass, και στην ηλεκτρονική μορφή του προγράμματος σπουδών εκεί που αναφέρεται το μάθημα.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία