Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Τίτλος Μαθήματος: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Machine Interaction)
Κωδικός Μαθήματος: 6104 (γενήτ. 6100)
Εξάμηνο: 04
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους στις καθημερινές τους επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και με την μελέτη των σχετικών φαινομένων που προκύπτουν από την διαδικασία. Το μάθημα έχει τους παρακάτω στόχους: - Ευαισθητοποίηση των φοιτητών αναφορικά με βασικές έννοιες, όπως: γνωστική και οργανωσιακή προσέγγιση για την κατανόηση του ανθρώπου κατά την αλληλεπίδραση με διαδραστικά συστήματα, ευχρηστία, χρησιμότητα, προσβασιμότητα, αισθητική και εν τέλει εμπειρία του χρήστη. - Εισαγωγή σε μεθόδους και μεθοδολογίες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων (όπως το contextual design & the elements of user experience) μέσα από μελέτες περίπτωσης (case studies) και εργασίες. - Εισαγωγή σε μεθόδους αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων με έμφαση στις δοκιμές με χρήστες (user testing) και επιθεωρήσεις (inspections), καθώς και σε σημαντικά θέματα μηχανικής ευχρηστίας (usability engineering).
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Έχει σημαντική επίγνωση ενός εύρους ανθρωποκεντρικών μεθόδων έρευνας, σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων, όπου οι χρήστες είναι στο κέντρο της διαδικασίας τόσο ως προς τις ανάγκες όσο και μέσα από τη συμμετοχή τους. - Μπορεί να εφαρμόσει τις παραπάνω μεθόδους σε σύγχρονα σχεδιαστικά πλαίσια και προβλήματα με συμμετοχή πελατών και χρηστών - Να συνειδητοποιήσει την ανάγκη μεθοδολογικής και διερευνητικής προσέγγισης για τη σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων, μέσα από αναζήτηση, μελέτη, ανάλυση και σύνθεση γνώσης από αξιόπιστες πηγές και επιστημονική βιβλιογραφία
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: - Κουτσαμπάσης, Π. (2011) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. - Κουτσαμπάσης, Π. (2015) Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων με Επίκεντρο τον Χρήστη: Ευχρηστία, Προσβασιμότητα, Συνεργατική Εργασία και Εμπειρία του Χρήστη. Ελληνικός Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2765 - Dix Alan J.,Finlay Janet E.,Abowd Gregory D.,Beale Russell (2007) Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, 3ή Έκδοση. - Shneiderman Ben, Plaisant Cathrerine (2010) Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, 5η έκδοση. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ACM Transactions on Computer-Human Interaction (ACM). Behaviour and Information Technology (Taylor & Francis). Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). Interacting with Computers (Elsevier; British Computer Society). International Journal of Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). International Journal of Human–Computer Studies (Elsevier). Journal of Usability Studies (Usability Professionals’ Association). ACM Interactions (magazine, ACM). CoDesign: the International Journal of CoCreation in Design and the Arts (Taylor & Francis). Design Issues (MIT Press). Design Studies (Elsevier).
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
- Θεωρία (50%): Γραπτές εξετάσεις: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων. - Εργαστήριο (50%): Project report(s), και παρουσιάσεις στην τάξη. Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία