Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 5 - Product Design I

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 5 - Product Design I (Studio V - Product Design I)
Κωδικός Μαθήματος: 5303 (γενήτ. 5300)
Εξάμηνο: 05
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Τα εργαστήρια σχεδίασης βιομηχανικών προϊόντων είναι ο τόπος όπου οι φοιτητές/ήτριες θα εργαστούν διεπιστημονικά, και εφαρμόζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκομίσει, θα συλλάβουν, θα αναλύσουν και θα αναπτύξουν καινοτόμα και βιώσιμα βιομηχανικά προϊόντα και συστήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση η επαγγελματική πρακτική και η θεωρία σχεδίασης συνδέονται σε μία διαδικασία ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος η οποία δίνει έμφαση τόσο στην μεθοδολογία όσο και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, ενώ τα θέματα των εργασιών είναι συχνά διαμορφωμένα σε συνεργασία με την βιομηχανία, αποσκοπώντας στην εξωστρέφεια και την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά. Στο Studio V – Product Design I γίνεται η εισαγωγή στην ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδίασης, ενώ τα θέματα και η διαμόρφωση των εργασιών δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα της βασικής ιδέας [concept] και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας με στοιχεία υψηλής εγκυρότητας. Προϋπόθεση είναι η εφαρμογή μεθοδολογιών παρατήρησης δραστηριότητας και έρευνας πεδίου με σκοπό την τροφοδότηση και ανατροφοδότηση της διαδικασίας σχεδίασης με πρωτογενή δεδομένα και την ανακάλυψη ανεκπλήρωτων αναγκών των χρηστών. Με την ολοκλήρωση της έρευνας οι ομάδες χρησπων, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν και το αντικείμενο σχεδίασης έχουν κατανοηθεί και αναλυθεί σε ικανό βάθος ωστέ να καταρτιστούν πλήρεις, οργανωμένες και ιεραρχημένες προδιαγραφές για την σχεδίαση οι οποίες αποτελούν αφετηρία για τον ιδεασμό και παράλληλα κριτήρια αξιολόγησης. Η καινοτομία, η δημιουργικότητα και το εύρος πειραματισμού είναι το ζητούμενο στην φάση του ιδεασμού όπου με σύχρονα αλλά και παραδοσιακά εργαλεία οι ομάδες σχεδίασης επιχειρούν να παράξουν μία εκτεταμένη δεξαμενή βασικών ιδεών για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν καταγραφεί με την μορφή των προδιαγραφών σχεδίασης. Στόχος της σύνθεσης ολοκληρωμένων σχεδιαστικών προτάσεων είναι η εξισορρόπηση των επιρροών που έχουν η αισθητική, η λειτουργικότητα και η τεχνολογία στην εμπειρία του χρήστη και η εξερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών επίλυσης του ευρύτερου προβλήματος. Προϋπόθεση για την επιτυχία των σταδίων του ιδεασμού και της σύνθεσης προκαταρκτικών σχεδίων είναι η εκτεταμένη αξιοποίηση εργαλείων πρωτοτυποποίησης, τόσο φυσικής όσο και ψηφιακής, με στόχο την αξιολόγηση ιδεών και σχεδίων και την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Εν τέλει βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις και το επίπεδο αυτοπεποίθησης και πρωτοβουλίας που αυτά απαιτούν.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές μπορούν να: • εφαρμόσουν την διαδικασία ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας. • κατανοήσουν και να αναλύσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα δεδομένων ομάδων χρηστών σε δεδομένο πλαίσιο χρήσης με σκοπό τον προσδιορισμό ανεκπλήρωτων ανθρώπινων αναγκών. • εφαρμόσουν μεθοδολογίες παρατήρησης δραστηριότητας κι επιτόπιας έρευνας για την παραγωγή ερευνητικών πρωτότυπων δεδομένων υψηλής εγκυρότητας. • καταρτίσουν έναν πλήρη, λεπτομερή, οργανωμένο και ιεραρχημένο κατάλογο προδιαγραφών για την σχεδίαση προϊόντος ή συστήματος συνοψίζοντας το σύνολο των ερευνητικών ευρημάτων.. • εφαρμόσουν τεχνικές κι εργαλεία φυσικής και ψηφιακής πρωτοτυποποίησης για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ιδεών και σχεδιαστικών λύσεων. • εφαρμόσουν αρχές και γνώσεις της Εργονομίας • εξισορροπούν την αισθητική, την λειτουργικότητα και την τεχνολογία σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδίασης. • έχουν την ικανότητα να αξιοποιήσουν τον συμβολισμό, το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις πολιτισμικές αναφορές στην σχεδίαση. • αξιολογούν προϊόντα βάσει των προδιαγραφών σχεδίασης.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ulrich K., Eppinger S., Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Εκδόσεις Τζιόλα. Donald A. Norman, Σχεδιασμός των Αντικειμένων της Καθημερινότητας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Σκουρμπούτης Ε., Σημειώσεις Θεωρίας
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά. Πραγματοποιούνται 2 ομαδικές εργασίες ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος και 1 εισαγωγική άσκηση. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Προφορική εξέταση β) Δημόσια Παρουσίαση γ) Εργαστηριακή εργασία δ) Έκθεση/Αναφορά. Τα κριτήρια αξιολόγησης και τα παραδοτέα των εργασιών προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία