Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Μηχανική & Υλικά στο Σχεδιασμό (Επιλογή υλικών)

Τίτλος Μαθήματος: Μηχανική & Υλικά στο Σχεδιασμό (Επιλογή υλικών) (Mechanics and Materials in Design)
Κωδικός Μαθήματος: 5204 (γενήτ. 5200)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Μηχανικές και θερμικές ιδιότητες υλικών Διαγράμματα επιλογής υλικών Μεθοδολογία επιλογής υλικών Μελέτες περίπτωσης στην επιλογή υλικού Πολλαπλοί περιορισμοί και αντικρουώμενοι στόχοι Επιλογή υλικού και σχήματος διατομής Υβριδικά υλικά Υλικά και περιβάλλον
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
περιγραφή των εννοιών του μαθήματος, αναγνώριση των ιδιοτήτων σε σχέση με την απόδοση ενός αντικειμένου διάκριση μεταξύ των εννοιών του μαθήματος, εξήγηση της απόδοσης με βάση τις ιδιότητες του υλικού και την γεωμετρία του αντικειμένου συνδυασμός των εννοιών του μαθήματος, ανάπτυξη υβριδικών υλικών σύνθεση των εννοιών του μαθήματος ώστε να απαντηθούν τεχνικά προβλήματα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Υλικά (Μηχανική, επιστήμη, επεξεργασία και σχεδιασμός), Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon Υλικά και Σχεδιασμός, Mike Ashby and Kara Johnson Materials Selection in Mechanical Design, Michael F. Ashby Structures (or why things don’t fall down), J. E. Gordon Mechanical Design in Organisms, S. A. Wainwright, W. D. Biggs, J. D. Currey, J. M. Gosline On Growth and Form, D’Arcy Thomson - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Materials and Design Nature Materials Materials Today Acta Biomaterialia Biomaterials
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται γραπτά μέσω εργασίας κατά την διάρκεια του εξαμήνου και μέσω τελικής εξέτασης. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία