Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση με Η/Υ

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση με Η/Υ (Computer Aided Design)
Κωδικός Μαθήματος: 5153 (γενήτ. 5150)
Εξάμηνο: 04
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα χωρίζεται σε Διαλέξεις (τρεις ώρες την εβδομάδα) και Εργαστήρια (δύο ώρες την εβδομάδα). Η ύλη των διαλέξεων περιλαμβάνει νέες μεθοδολογίες και τεχνολογίες σχεδίασης και τριδιάστατης μοντελοποίησης με υπολογιστή (Computer Aided Design – CAD) και εφαρμογή τους στο σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων. Γεωμετρική μοντελοποίηση: Αναπαράσταση παραμετρικών επιφανειών (επίπεδα, επιφάνειες εκ’ περιστροφής, οδηγούμενες επιφάνειες, επιφάνειες Bezier & B-Splines, τμήματα Coons). Στερεά Μοντελοποίηση: Αναπαράσταση γεωμετρικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους στερεάς μοντελοποίησης. Μοντέλα αναπαράστασης CSG και b-Rep. Αντίστροφη Μηχανική: Τεχνολογίες παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων από φυσικά πρότυπα. Ταχεία Πρωτοτυποποίηση: Μέθοδοι και τεχνολογίες παραγωγής πρωτοτύπων από ψηφιακά μοντέλα. Το εργαστήριο περιλαμβάνει τη διδασκαλία των εμπορικών συστημάτων Creo Parametric και Geomagic και εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού – INDEL (http://indel.aegean.gr/).
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Πρωτεύων στόχος του μαθήματος είναι η επέκταση των γνώσεων των φοιτητών σε προηγμένα θέματα CAD με την ανάλυση και μελέτη εξειδικευμένων προβλημάτων μοντελοποίησης (όπως τα πολύπλοκα στερεά, οι σύνθετες επιφάνειες, ο σχεδιασμός συναρμολογημάτων, κ.α.) και των αντίστοιχων μοντέλων και λύσεων. Επίσης το μάθημα εμβαθύνει σε ζητήματα που αφορούν σε νέες τεχνολογίες αντίστροφης μηχανικής και ταχείας πρωτοτυποποίησης (3d printing) οι οποίες έχουν σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση ενός προϊόντος τόσο στη διάρκεια του προκαταρκτικού όσο και του λεπτομερειακού σχεδιασμού. Δευτερεύων στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και η εξοικείωση των φοιτητών σε τεχνολογίες σχεδίασης προϊόντων με Η/Υ για την απόκτηση εφαρμοσμένων δεξιοτήτων που καλύπτουν πρακτικά ζητήματα του σχεδιασμού. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να επιλύουν σχεδιαστικά προβλήματα αξιοποιώντας τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο του μαθήματος.
Προαπαιτούμενα:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: α) Εγχειρίδια του μαθήματος: • Βασικές Αρχές Συστημάτων CAD/CAM/CAE,KUNWOO LEE, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009, Αθήνα, 978-960-461-139-3. • Συστήματα CAD/CAM και Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ν.Α Μπιλάλης, Ε. Μαραβελάκης, Εκδόσεις Κριτική, 2009, Αθήνα, 978-960218-617-6. • Σημειώσεις στη Σχεδίαση με Η/Υ, Σημειώσεις Φ. Αζαριάδη. β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: • Γραφικά & Οπτικοποίηση, Θ. Θεοχάρης, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Πλατής, Ν.Μ. Πατρικαλάκης Εκδόσεις Συμμετρία, Μ. Αθανασόπουλου – Σ.Αθανασόπουλος Ο.Ε 2010, Αθήνα, 978-960-266-296-0 • Γραφικά Υπολογιστών με Open GL, H Bakers, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010, Αθήνα, 978-960-418-257-2 • Γραφικά: Αρχές & Αλγόριθμοι, Θ. Θεοχάρης & Α. Μπεμ, Εκδόσεις Συμμετρία 1999, Αθήνα, 978-960-11-0004-3 • Zeid I, CAD/CAM Theory and Practice, McGraw-Hill • McMahon, C. & Browne, J.: CADCAM: Principles, Practice and Manufacturing Management, 2nd ed., Addison-Wesley, 1998, ISBN: 0-201-17819-2. • Shah, J. & Mantyla, M.: Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques and Applications, John Wiley & Sons, c1995, ISBN: 0471002143. • Delchambre, A. (ed): CAD Method for Industrial Assembly: Concurrent Design of Products, Equipment and Control Systems, Wiley, c1996, ISBN: 0471962619. • Mortenson, M.: Geometric Modeling, 2nd ed., Wiley, c1997, ISBN: 0-471-12957-7. • Εισαγωγή στην παραμετρική σχεδίαση, Μπάιλας Κωνσταντίνος, Βογιατζιδάκης Παναγιώτης, Κωδικός Εύδοξος 50659361, 2015, 978-618-5163-09-9, (Εκδότης) Κωνσταντίνος Φυλάτος
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με βάση τον «κανονισμό μαθήματος» που είναι αναρτημένος στο e-class. Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει: (α) Γραπτές Εξετάσεις στο τμήμα της θεωρίας των διαλέξεων (εξέταση ‘Ε1’). (β) Εργαστηριακή άσκηση που αφορά στη παραμετρική σχεδίαση ενός ηλεκτρονικού τριδιάστατου μοντέλου (εξέταση ‘Ε2’). Η εργαστηριακή άσκηση Ε2 είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές που βρίσκονται στο τέταρτο εξάμηνο των σπουδών τους καθώς και για όσους δεν έχουν παραδώσει ποτέ στο παρελθόν εργαστηριακή άσκηση στο συγκεκριμένο μάθημα. Όσοι έχουν παραδώσει κατά το παρελθόν εργαστηριακή άσκηση διατηρούν το βαθμό που έχουν πάρει στην άσκηση αυτή και δεν είναι υποχρεωμένοι να την υποβάλλουν ξανά. Η εργαστηριακή άσκηση μετράει κατά 33% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι Β=0.67*Ε1 + 0.33*Ε2. Επιτυχών θεωρείται αυτός που έχει Ε1>=4 ΚΑΙ Ε2 >= 4 ΚΑΙ Β>=5 σε μια εξεταστική περίοδο. Το εργαστήριο βαθμολογείται ανεξάρτητα από το κυρίως μάθημα και ο βαθμός παραμένει ως έχει μέχρις ότου ο φοιτητής να περάσει το μάθημα. Εφόσον κάποιος/α φοιτητής/ήτρια επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του/της στο εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου την εργαστηριακή άσκηση.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Δια ζώσης  -  Αρχική   -  Επικοινωνία