Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων

Τίτλος Μαθήματος: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων (Analysis & Design of Information Systems)
Κωδικός Μαθήματος: 5002 (γενήτ. 5000)
Εξάμηνο: 05
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα • Προγραμματισμός έργου/ Μεθοδολογίες • Καθορισμός Απαιτήσεων • Λειτουργική Μοντελοποίηση και εισαγωγή στη UML • Μοντελοποίηση Δομής • Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς • Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων • Κωδικοποίηση, Έλεγχος και Συντήρηση Λογισμικού
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις μεθόδους και τις τεχνικές, πέραν από τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ανάπτυξη μεγάλων και περίπλοκων ΠΣ. Το μάθημα αυτό εντάσσει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε ένα ευρύτερο συστημικό πλαίσιο και παρουσιάζει στον φοιτητή τις ιδιαιτερότητες καθώς και τις δυσκολίες της διαδικασίας. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει το εύρος του αντικειμένου ενώ μελετά θέματα που σχετίζονται με την σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων, μεταξύ άλλων καλύπτονται θέματα σχετικά με τις απαιτήσεις λογισμικού, μεθοδολογίες και διαχείριση διαδικασιών ανάπτυξης συστημάτων, σχεδίασης καθώς και εξέλιξης πληροφοριακών συστημάτων. Ο φοιτητής διδάσκεται την Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) ως πρότυπη γλώσσα για την αντικειμενοστρεφή περιγραφή ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές του μαθήματος να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην ανάλυση και τον σχεδιασμό συστημάτων, ώστε να κατανοήσουν τα εμπλεκόμενα ζητήματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου με την διεκπεραίωση μιας ολοκληρωμένης εργασίας. Ο φοιτητής εξοικειώνεται με ένα λεξιλόγιο αντικειμενοστρεφών όρων και τεχνικών δημιουργίας διαγραμμάτων, ώστε να μπορεί να μοντελοποιήσει οποιοδήποτε έργο σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων από το στάδιο της ανάλυσης μέχρι το στάδιο της υλοποίησης.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: • Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Με Τη Uml 2.0: Μια Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση, Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden • Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, Ian Sommerville • Systems Analysis and Design in a Changing World, John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Future Generation Computer Systems - Elsevier Journal of Systems and Software – Elsevier
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηριακή Εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Εβδομαδιαίες διαλέξεις και εργαστήριο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία