Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Τεχνικό Σχέδιο

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνικό Σχέδιο (Engineering Drawing)
Κωδικός Μαθήματος: 4502 (γενήτ. 4500)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στο μηχανολογικό σχέδιο που αφορά άμεσα στους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις (2 ώρα/εβδομάδα) και εργαστηριακές διαλέξεις (2 ώρες/εβδομάδα) που αποτελούν εξάσκηση πάνω σε βασικά θέματα, προβλήματα και μεθοδολογίες που συναντώνται στο μηχανολογικό σχέδιο. Περιεχόμενα μαθήματος: - Εισαγωγή στις βασικές έννοιες τεχνικής επικοινωνίας, στοιχεία και βασικοί κανόνες κατασκευής ενός τεχνικού σχεδίου, είδη τεχνικού σχεδίου. - Προβολές και κανόνες και περιορισμοί της τεχνικής αναπαράστασης τους. - Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας. - Τομές και κανόνες διαστασιολόγησης. - Σχεδίαση τεχνικών σχεδίων με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανάγνωση και ερμηνεία τεχνικού σχεδίου.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Το μάθημα αποβλέπει ο κάθε φοιτητής/τήτρια να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να αναλύσει και να αναγνώσει σχέδια βιομηχανικών προϊόντων, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σχεδιαστικές απαιτήσεις ενός προϊόντος. Επίσης, το μάθημα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές, με την βοήθεια του Η/Υ, να συνδυάσουν την δημιουργική διαδικασία σχεδίασης ενός προϊόντος με την ανάπτυξη πρακτικών και χρήσιμων σχεδιαστικών λύσεων.
Προαπαιτούμενα:
ΟΧΙ
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: α) Εγχειρίδια του μαθήματος • Μηχανολογικό Σχέδιο και Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας, Στ. Α. Μαυρομάτης, Εκδόσεις ιδίου. • Μηχανολογικό Σχέδιο, Α. Αντωνιάδης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006, Θεσσαλονίκη. β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία • Τεχνικό Σχέδιο, M. Heinzler, B. Leopold, E. Maier, K. Scilling, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις (ΕΤΕ), 1996, Αθήνα. • Τεχνικό Σχέδιο, Ράκας Νικόλαος Χ, Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε, 2012, Θεσσαλονίκη. • Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ, Allmannberger – Klauke M., Peschel P., Reinecke HJ., Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις (ΕΤΕ), 1999, Αθήνα. • Technical Sketching with an Introduction to AutoCAD, Dale H. Besterfield, Robert E. O'Hagan, Prentice Hall, 4 edition, 2006. • Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design)», Kevin Henry, Laurence King Publishers, 2012. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Computer Aided Design • Computer Aided Geometric Design • Computers & Graphics • Geometric Modeling • Computer Aided Design & Applications • IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics • Visual Computer • ACM Transactions on Graphics
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων ή ερωτήσεις σύντομης απάντησης και Εργαστηριακή εργασία. Γραπτές εξετάσεις: 6 Εργαστηριακή εργασία: 4 Το άθροισμα των δύο βαθμών δίνει το τελικό βαθμό του μαθήματος. Η εργαστηριακή εργασία παραδίδεται στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου ή τον Σεπτέμβριο. Οι φοιτητές/τήτριες έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν το βαθμό της εργασίας τους μέχρι την επιτυχή εξέταση του μαθήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία