Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Υλικά

Τίτλος Μαθήματος: Υλικά (Materials Science)
Κωδικός Μαθήματος: 4355 (γενήτ. 4350)
Εξάμηνο: 04
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ελαστική συμπεριφορά και διατομική ενέργεια Δομή υλικών και κρυσταλλογραφική περιγραφή Καταστάσεις πολυμερών και ελαστική συμπεριφορά ελαστομερών Αρχή της επαλληλίας και ανισοτροπία Απόκλιση από την γραμμική ελαστικότητα - πραγματικά και ονομαστικά μεγέθη Ατέλειες πλέγματος και πλαστική παραμόρφωση κρυστάλλων Πλαστική συμπεριφορά άμορφων υλικών και πολυμερών Θραύση Κόπωση Ερπυσμός
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
περιγραφή των εννοιών του μαθήματος, αναγνώριση των ιδιοτήτων και απόδοσή τους στην δομή διάκριση μεταξύ των εννοιών του μαθήματος, εξήγηση των ιδιοτήτων με βάση την δομή συνδυασμός των εννοιών του μαθήματος, ανάπτυξη μιας εφαρμογής υλικού βάσει των ιδιοτήτων του σύνθεση των εννοιών του μαθήματος ώστε να απαντηθούν τεχνικά προβλήματα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, William D. Callister, Jr. Υλικά (Μηχανική, επιστήμη, επεξεργασία και σχεδιασμός), Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon Gases, liquids and solids (and other states of matter), D. Tabor Mechanical behavior of materials, Thomas H. Courtney Mechanical behavior of materials, William F. Hosford The physics of polymers (concepts for understanding their structures and behavior), Gert Strobl Phase transformations in metals and alloys, D. A. Porter and K. E. Easterling Φυσική μεταλλουργία, Γ. Ν. Χαϊδεμενόπουλος Thermodynamics and kinetics in materials science (a short course), Boris S. Bockstein, Mikhail I. Medelev, David J. Srolovitz Kinetics of materials, Robert W. Balluffi, Samuel M. Allen, W. Craig Carter Anelastic and dielectric effects in polymeric solids, N. G. McCrum Introduction to dislocations, D. Hull and D. J. Bacon - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Acta Materialia Nature Materials Materials Today Scripta Materialia Journal of Materials Science Metallurgical and Materials Transactions
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: Materials: Engineering, Science, Processing and Design, Ashby, Shercliff, Cebon; The Science and Engineering of Materials, Askeland; Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Smallman and Bishop; Mechanical Behavior of Materials, Hosford; Gases, Liquids and Solids and Other States of Matter, Tabor; Structures: Or Why Things Don’t Fall Down, Gordon (Advanced texts: Mechanical Behavior of Materials, Courtney; The Physics of Polymers, Strobl; Anelastic and Dielectric Effects in Polymeric Solids, McCrum; Introduction to Ceramics, Kingery, Bowen, Uhlmann)
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Ασκήσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται γραπτά είτε μέσω προόδων κατά την διάρκεια του εξαμήνου είτε μέσω τελικής εξέτασης. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής κατεύθυνσης (ΥΕΚΙΙ):  -  Αρχική   -  Επικοινωνία