Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 4 - Concept Design

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 4 - Concept Design (Studio IV - Concept Design)
Κωδικός Μαθήματος: 4304 (γενήτ. 4300)
Εξάμηνο: 04
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα Στούντιο 4 βασικό στόχο έχει την εισαγωγή στην μεθοδολογική, συνεργατική σχεδίαση στο εργαστήριο (Studio-Based Learning for Design) μέσω της υλοποίησης σχεδιαστικού έργου (Project-Based Learning for Design). Το μάθημα εστιάζει στην παραγωγή σχεδιαστικής γνώσης η οποία απαιτείται στα πρώτα στάδια της σχεδιαστικής διεργασίας και κυρίως στις φάσεις της Εννοιολογικής Σχεδίασης (conceptualisation phase). Σκοπός του μαθήματος είναι να ενσωματώσει τμήματα από την θεωρία της σχεδίασης (μεθοδολογίες σχεδίασης: θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους) στην πρακτική χρήση παραδοσιακών και νέων μέσων με σκοπό την εκπαίδευση στην δημιουργία σχεδιαστικών προϊόντων. Έμφαση δίδεται στην εκμάθηση εννοιολογικών εργαλείων για την αποτύπωση σχεδιαστικών ιδεών (Concept Design and Development) και στις τεχνικές αποτύπωσης αυτών μέσω του τρισδιάστατου σχεδιασμού (3D) με τη χρήση αναλογικών και ψηφιακών μέσων (clay/paper modelling, maquete development - 3D modelling, texturing and lighting, rendering tools and methods, rapid prototyping). Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι: Μεθοδολογική σχεδίαση με έμφαση στην υλοποίηση σχεδιαστικών στόχων, Εισαγωγή στην σχεδίαση μέσω της κατανόησης αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών, Εισαγωγή στην εννοιολογική σχεδίαση με έμφαση στην λειτουργικότητα (functionality), την ευχρηστία (usability) την αισθητική ποιότητα (aesthetic quality) και την τεχνική αρτιότητα, Αποτύπωση των σχεδιαστικών ιδεών σε τρείς διαστάσεις με παραδοσιακά και νέα μέσα. Αξιολόγηση σχεδιαστικών ιδεών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
• Οι φοιτητές εισάγονται στην κατανόηση θεμάτων που αφορούν την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, η οποία δεν βασίζεται τόσο στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, αλλά υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου. Επίσης, η διδασκαλία εμπεριέχει απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην μεθοδολογική επίλυση προβλημάτων που αφορούν την σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων κατά το στάδιο της εννοιολογικής σχεδίασης. • Οι φοιτητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον τρόπο σκέψης, τη γνώση για τη σχεδίαση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο αντίστοιχο του επαγγελματικού τους χώρου, ενώ αναπτύσσουν κριτικές και σχεδιαστικές ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη σχεδιαστικών επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων. • Μέσα από την μεθοδολογική προσέγγιση των σχεδιαστικών προβλημάτων αποκτούν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία που εντάσσονται στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση ώστε να αναπτύξουν και στην συνέχεια να διαμορφώνουν ένα εύρος πιθανών επιλογών για την αντιμετώπιση των εκάστοτε σχεδιαστικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. • Οι φοιτητές είναι σε θέση να οργανώνουν πληροφορίες, να παρουσιάζουν πολλαπλές ιδέες, λύσεις σε σχεδιαστικά προβλήματα τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό. • Η διδασκαλεία στοχεύει στην ανάπτυξη των σχεδιαστικών δεξιοτήτων αλλά και στην απόκτηση γνώσεων, που τους είναι απαραίτητες ώστε να αντιμετωπίσουν κατά την συνέχεια των σπουδών τους μεγαλύτερης πολυπλοκότητας σχεδιαστικών προβλημάτων αναπτύσσοντας έτσι κατά ένα μεγάλο βαθμό την σχεδιαστική αυτονομία τους. Γνώσεις: Οι φοιτητές αποκτούν προχωρημένες γνώσεις στην μεθοδολογική επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, ενώ αποκτούν κριτική κατανόηση των σχετικών θεωριών και αρχών που διέπουν την σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική. Δεξιότητες: Οι φοιτητές αποκτούν προχωρημένες δεξιότητες ενώ σταδιακά αποκτούν την δυνατότητα να οργανώνουν πληροφορίες, να παρουσιάζουν πολλαπλές ιδέες ως λύσεις σε σύνθετα και ανοιχτά και ασαφώς ορισμένα προβλήματα όπως είναι αυτά της σχεδίασης. Ικανότητες: Οι φοιτητές, μέσω της συνεργατικής σχεδιαστική διαδικασίας, εξασκούν προχωρημένες ικανότητες που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές και σχέδια εργασίας, όπου απαιτείται καταμερισμός στην ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων στα απρόβλεπτα σχεδιαστικά περιβάλλοντα.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (Εύδοξος): • DONALD A. NORMAN (2015). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ (ISBN 978-960-461-339-7) • ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΗΤΑ (2012). 3DS MAX 2012: Ο ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ (Άλλη): • Jones, J. C. (1992). Design Methods (2nd ed.). USA: John Wiley and Sons. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Design Issues • Design Studies • International Journal of Art & Design Education • The Design Journal • International Journal of Design
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε διαλέξεις, θα εργάζονται, θα παρουσιάζουν και θα αξιολογούνται για την πρόοδό τους κατά τις εβδομαδιαίες συνόδους του μαθήματος σε συνεργατική βάση. Η συμμετοχή απαιτεί την συνεργατική εργασία σε σχεδιαστικές ομάδες (μεταξύ φοιτητών), οι οποίες θα ορίζονται στα πλαίσια του μαθήματος. Η παρουσία κρίνεται υποχρεωτική και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Οι αδικαιολόγητες απουσίες ορίζονται στο 15% των ωρών (2 εβδομαδιαίες απουσίες) του εξαμήνου (η συμμετοχικότητα κυμαίνεται στο 10-15% του βαθμού). Ασκήσεις Συμμετοχή στις ασκήσεις και τις σύντομες συνεδρίες στο μάθημα. (κυμαίνεται στο 10-15% του βαθμού) Ενδιάμεση πρόοδος Η ομαδική εργασία, κατά την ενδιάμεση πρόοδο, θα εξετάζεται μέσω δημόσιας υποστήριξης. Έμφαση θα πρέπει να δίδεται στην υποστήριξη και τεκμηρίωση των σχεδιαστικών διεργασιών για την επίτευξη σχεδιαστικού στόχου ο οποίος ορίζεται μέσω εκφώνησης στην αρχή του εξαμήνου από τους διδάσκοντες. Συγκεκριμένα, θα εξετάζονται οι μεθοδολογικές επιλογές οι οποίες υποστηρίζουν τις σχεδιαστικές τις αποφάσεις, οι μέθοδοι και πρακτικές υλοποίησης, καθώς και η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της σχεδιαστικής δραστηριότητας. (κυμαίνεται στο 10-20% του βαθμού) Τελική Παρουσίαση Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές, προσωπικά και μέσω των ομάδων, καλούνται να παρουσιάσουν τα σημαντικότερα στάδια για την επίτευξη των εργασιών τους σε δημόσιες ομιλίες των 10-15 λεπτών. Απαραίτητη κρίνεται η κατάθεση, σε ορισμένη ημερομηνία, των εργασιών σε ψηφιακή και αναλογική μορφή με όλα τα επιμέρους στοιχεία που θα ορίζονται μέσω της εκφώνησης. (κυμαίνεται στο 50-60% του βαθμού).
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική (δύναται να διεξαχθούν και στα Αγγλικά).
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο Το μάθημα βασίζεται στο διδακτικό μοντέλο της Μάθησης μέσω της Σχεδίασης στο Εργαστήριο (Studio Based Learning Model) και ενσωματώνει την πρακτική της Μάθησης μέσω της συμμετοχής στην Υλοποίηση Έργου (Project-Based Learning). Εφαρμόζει την αξιολόγηση μέσω της παιδαγωγικής του Design Crit. Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνται Διαλέξεις και Εργαστηριακά μαθήματα όπως και εξάσκηση για την υλοποίηση των ιδεών στον Η/Υ (3D modelling, texturing, lighting and rendering).  -  Αρχική   -  Επικοινωνία