Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές ***Δεν θα διδαχθεί το 2017

Τίτλος Μαθήματος: Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές ***Δεν θα διδαχθεί το 2017 (Operational Research)
Κωδικός Μαθήματος: 4254 (γενήτ. 4250)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚIII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διοίκησης και στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Εισαγωγή στο γραμμικό προγραμματισμό με προβλήματα αναφοράς (Case studies), Μοντελοποίηση, Γραφική μέθοδος σε προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού με δύο μεταβλητές απόφασης. Το κύριο και το δυϊκό πρόβλημα. Ανάλυση ευαισθησίας. Εισαγωγή στη μέθοδο Simplex. Εξοικείωση με λογισμικό επίλυσης προβλημάτων με την μέθοδο Simplex. Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Πρόβλημα της μεταφοράς, Πρόβλημα της ανάθεσης). Εισαγωγή στον δυναμικό προγραμματισμό. Αριστοποίηση σε Δίκτυα (Διοίκηση Έργων: Μέθοδος κρίσιμου μονοπατιού, Αλγόριθμος Ελάχιστου Δρόμου και Μέθοδος Ελάχιστου Ζευγνύοντος Δέντρου). Εισαγωγή στην Θεωρία παιγνίων, αμιγής στρατηγική, μικτή στρατηγική, γραφική μέθοδος επίλυσης παιγνίου. Εισαγωγή στην Θεωρία ουρών αναμονής. Μελέτη βασικών συστημάτων εξυπηρέτησης.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση: •Να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της διοικητικής επιστήμης και να διακρίνει στην πράξη τις κυριότερες θεωρίες για την διοίκηση. •Να αντιληφθεί την σημασία της μαθηματικής μοντελοποίησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην διοίκηση. •Να διακρίνει στην πράξη ποιες συναρτησιακές σχέσεις μπορούν να προσεγγιστούν επιτυχώς με γραμμικές σχέσεις •Να κατανοήσει την σημασία αλλά και το ρίσκο της γραμμικής προσέγγισης σε μη γραμμικά προβλήματα •Να κατανοήσει τις έννοιες τις βελτιστοποίησης σε πολυδιάστατα προβλήματα και την σημασία της ανάλυσης ευαισθησίας. •Να είναι σε θέση να μοντελοποιεί απλά προβλήματα απομονώνοντας τις μη σημαντικές παραμέτρους και να διαχειρίζεται με ευκολία προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού. •Να χρησιμοποιεί την γραφική μέθοδο και την μέθοδο Simplex για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και να εκπονεί ανάλυση ευαισθησίας. •Να χρησιμοποιεί λογισμικό επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού για την κατευθείαν επίλυσης προβλημάτων και την ανάλυση ευαισθησίας. •Να διακρίνει ένα πρόβλημα δυναμικού προγραμματισμού και να διαιρεί ένα πολυδιάστατο πρόβλημα λήψης αποφάσεων σε επιμέρους υπο-προβλήματα. •Να χρησιμοποιήσει τους εξειδικευμένους αλγορίθμους που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. •Να επιλύει ένα παίγνιο δύο παικτών και να εντοπίζει την βέλτιστη λύση του προβλήματος •Να περιγράφει τα βασικά συστατικά ενός συστήματος εξυπηρέτησης και να είναι σε θέση μετά από μελέτη τους να εντοπίζει το σημείο ισορροπίας μεταξύ του κόστους εξυπηρέτησης και του κόστους αναμονής πελατών
Προαπαιτούμενα:
Βασικές έννοιες μαθηματικών. Πολύ μεγάλη εξοικείωση με γραμμικές συναρτήσεις και της απεικόνισης τους στο επίπεδο. Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής και γνώσεις κατανομών. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η εξοικείωση με βασικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας όπως π.χ. οι διανυσματικοί χώροι.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: -Επιχειρησιακή Έρευνα για την Λήψη Διοικητικών Αποφέσεων, Οικονόμου Γεώργιος, Γεωργίου Ανδρέας -Γραμμικός Προγραμματισμός , Γ. Σίσκος
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: -Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος -Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Hillier Frederick S.,Lieberman Gerald J -Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, Τσάντας Νίκος -Επιχειρησιακή Έρευνα, Hamdy Taha -Εισαγωγή στο Management, Schermerhorn J -Μάνατζμεντ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χυτήρης Λεωνίδας
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Παρουσίαση θεωρίας και στην συνέχεια συζήτηση επάνω σε προβλήματα αναφοράς (case studies).
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) (20%) και τελική εξέταση (80%)
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική Παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία