Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού (Programming Methodologies & Techniques II)
Κωδικός Μαθήματος: 4203 (γενήτ. 4200)
Εξάμηνο: 02
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C 2. Είσοδος/έξοδος δεδομένων/ Μεταβλητές και αποθήκευση δεδομένων 3. Δομές ελέγχου και επανάληψης 4. Εισαγωγή στα αντικείμενα και στη γλώσσα C# 5. Αντικειμενοστραφής ανάλυση, σχεδιασμός και προγραμματισμός, 6. Συλλογές αντικειμένων - δομές δεδομένων, 7. Καλές πρακτικές προγραμματισμού: χρήση βιβλιοθηκών, έλεγχος, τεκμηρίωση προγραμμάτων, 8. Γραφικά περιβάλλοντα διεπαφής (GUIs). Στα εργαστήρια του μαθήματος γίνεται πρακτική εφαρμογή των εννοιών που παρουσιάζονται στο μάθημα.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Aντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον προγραμματισμό με έμφαση στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό, η παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων σχεδίασης, ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού και η πρακτική εφαρμογή στις γλώσσες προγραμματισμού C και C# Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: • Να κατανοήσουν τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού • Να γνωρίσουν τις αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού • Να αναπτύξουν τις ικανότητες επιλύσεις προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστή • Να γνωρίσουν τα διάφορα εργαλεία, περιβάλλοντα και βιβλιοθήκες που είναι διαθέσιμες ώστε να μπορούν κατά τη διάρκεια τις σχεδίασης να διαλέξουν τον κατάλληλο συνδυασμό πλατφόρμας εκτέλεσης και εργαλείων ανάπτυξης
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: • - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: • J. SHARP, MICROSOFT VISUAL C# 2008, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ • E. Gamma et al, Design patterns : elements of reusable object-oriented software, 1994. • D. Clark, Beginning C# Object-Oriented Programming, 2013 • C. Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, 2004 - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Future Generation Computer Systems - Elsevier Journal of Systems and Software – Elsevier
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηριακή Εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Εβδομαδιαίες διαλέξεις και εργαστήριο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία