Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Συστημική Θεωρία

Τίτλος Μαθήματος: Συστημική Θεωρία (Introduction to Systems Theory)
Κωδικός Μαθήματος: 4052 (γενήτ. 4050)
Εξάμηνο: 02
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη γενική έννοια του συστήματος, κλειστά/ανοικτά συστήματα, υπερσύστημα/υποσύστημα - Καταστάσεις περιγραφής και η δομή ενός συστήματος (καταστάσεις, διακριτά και συνεχή συστήματα, χώροι καταστάσεων, ποικιλία και περιορισμοί) – Εντροπία, πληροφορία και δυναμική συστήματος - Θεωρίες και μηχανισμοί ελέγχου - Θεωρίες αυτο-οργάνωσης και εξέλιξης - Θεωρία του χάους, Πολυπλοκότητα - Συστήματα κυβερνητικής 2ης τάξης (Κονστρουκτιβισμός και Αυτοποίηση) - Γνωστική λειτουργία (νόηση) – Σημειωτική, Θεωρία Αυτόνομων Συστημάτων, Ανάδυση και Κατερχόμενη Σχέση Αιτίου-Αιτιατού.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της Συστημικής Σκέψης και της Συστημικής Θεώρησης. Αναλυτικότερα, το μάθημα στοχεύει στην αναλυτική γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Συστημικής Θεωρίας, της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων, της Κυβερνητικής 2ης τάξης, της Θεωρίας της Πολυπλοκότητας και των Αυτόνομων Συστημάτων, ως βασικό εργαλείο για την επιτυχία του σχεδιαστή στην ολιστική σχεδίαση, καθώς και στην παρουσίαση της συμπληρωματικότητας μεταξύ της συστημικής και της μηχανιστικής ανάλυσης.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση και ενδιάμεση εργασία. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 40% από το βαθμό της εργασίας και 70% από το βαθμό της τελικής εξέτασης. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα απαλλακτικής εργασίας με ενδιάμεσα ατομικά και ομαδικά παραδοτέα.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική Παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία