Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Τεχνική Μηχανική

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνική Μηχανική (Engineering Mechanics)
Κωδικός Μαθήματος: 3404 (γενήτ. 3400)
Εξάμηνο: 03
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Βασικές αρχές της στατικής. Δύναμη και ροπή στο επίπεδο, συνισταμένη δύναμη και ροπή στο επίπεδο, ζεύγος δυνάμεων. Δύναμη και ροπή στο χώρο, συνισταμένη δύναμη και ροπή στο χώρο. Ισορροπία στο επίπεδο και στο χώρο, διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Επίπεδα δικτυώματα και χωροδικτυώματα. Κέντρα βάρους, ροπές αδρανείας. Δοκοί, διαγράμματα N, Q, M. Πλαίσια, μηχανισμοί, καλώδια. Τριβή. Ορθή και διατμητική τάση, επιτρεπόμενη τάση. Ορθή και γωνιακή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών, διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων, όλκιμα και ψαθυρά υλικά, ενέργεια παραμόρφωσης, διάγραμμα διατμητικών τάσεων - διατμητικών παραμορφώσεων. Συνιστώσες της τάσης και παραμόρφωσης, ο νόμος του Hooke. Αξονική φόρτιση, στρέψη, κάμψη, διάτμηση. Συνδυασμένες φορτίσεις και σχεδιασμός. Μετασχηματισμοί τάσεων και παραμορφώσεων, κύριες τάσεις.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μπορεί να κατανοήσει τις έννοιες της ισορροπίας και της αντοχής κατασκευών. Μπορεί να λύσει προβλήματα βάσει απλών θεμελιωδών αρχών. Μπορεί να κατανοήσει την πειραματική διαδικασία της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1.Π. Βουθούνης, Τεχνική Μηχανική, Π. Βουθούνης, 2011, Αθήνα. 2. Ε. Παπαμίχος, Ν. Χαραλαμπάκης, Αντοχή Υλικών, Τζιόλας 2004, Αθήνα.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με Επίλυση Προβλημάτων. Τα κριτήρια είναι ρητά προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στο e-class στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία