Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (English for Specific Purposes)
Κωδικός Μαθήματος: 3304 (γενήτ. 3300)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 2
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ρηματικοί Χρόνοι και η σωστή χρήση τους - Ερωτήσεις - Παθητική Φωνή - Πλάγιος Λόγος - Υποθετικός Λόγος - Σύνδεση προτάσεων, φράσεων, νοημάτων (συνδετικές εκφράσεις, σύνδεσμοι, επιρρήματα) - Παράγωγα λέξεων - Ώρα - Αριθμοί / μαθηματικά σύμβολα και μαθηματικοί όροι / μονάδες μέτρησης - Προθέσεις και εκφράσεις για την περιγραφή γραφημάτων και τον προσδιορισμό της θέσης στοιχείων και δεδομένων επάνω σε εικόνες και διαγράμματα - Προφορά: Εξάσκηση, ιδίως όσον αφορά σε ιδιαιτερότητες της Αγγλικής Γλώσσας σε σχέση με την Ελληνική (μεμονωμένοι ήχοι, εκφορά φράσεων, τονισμός) - Χρήση Λεξικού: Αναζήτηση λημμάτων, κατανόηση συντομεύσεων, όρων και άλλων στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στα λεξικά, όπως: συντακτική, γραμματική και νοηματική χρήση των λημμάτων. Επίσης, αναγνώριση και κατανόηση των διεθνών συμβόλων προφοράς. Επίσης: i) Κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλόγιο σχετικά με τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: - Μηχανική (Engineering) - Πληροφορική (Computing, Information Technology) - Τεχνολογία (Technical English) - Σχεδίαση (Design) - Καλές Τέχνες (Fine Arts) ii) Παρουσιάσεις: - Οδηγίες και συμβουλές σχετικές με προφορικές παρουσιάσεις - Παρουσιάσεις των φοιτητών βασισμένες σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες iii) Ανάπτυξη γραπτού λόγου: - Γραπτά δοκίμια βασισμένα σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Χρήση της Γλώσσας για ως λειτουργικού μέσου επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και ως μέσου δημιουργικής έρευνας και συνθετικής επιστημονικής εργασίας - Περαιτέρω εξοικείωση με ορολογία σχετική με το αντικείμενο σπουδών, σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. - Δυνατότητα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών παρουσιάσεων, σύνταξης γραπτών εκθέσεων και αναφορών κ.λπ.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Oxford Collocations Dictionary [εκδ.: OUP] 2. Oxford Advanced Learner's Dictionary + CD ROM [εκδ.: OUP] 3. Hyper Lexicon [εκδ.: Σταφυλίδης] 4. Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών (Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό) [εκδ.: Σταφυλίδης] 5. Advanced Grammar & Vocabulary [English edition] + answer key [εκδ.: Express Publishing] 6. The English We Use for the Arts [εκδ.: Έλλην] 7. Design - a crash course [εκδ. Watson-Guptill] 8. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering [εκδ.: OUP] 9. Oxford English for Information Technology [εκδ.: OUP] 10. Oxford English for Computing [εκδ.: OUP] 11. History of Modern Design (2nd edition) Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Αγγλικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, β) Γραπτή ή/και προφορική εργασία, γ) Συμμετοχή στις εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα κριτήρια προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία