Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 3 - Ιδεασμός

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 3 - Ιδεασμός (Studio III - Ideation)
Κωδικός Μαθήματος: 3254 (γενήτ. 3250)
Εξάμηνο: 03
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το εργαστηριακό μάθημα σχεδίασης Στούντιο 3 του δεύτερου έτους, βασικό στόχο έχει την εισαγωγή στην δημιουργική, μεθοδολογική και πρακτική της διαδικασίας της σχεδίασης κατά το πρώτο στάδιο της σχεδιαστικής διαδικασίας, του ιδεασμού, και μέσω της συνεργασίας σε σχεδιαστικές ομάδες. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξάσκηση των φοιτητών, μέσω της συνεργατικής σχεδιαστικής διαδικασίας, σε βασικές έννοιες της σχεδίασης με έμφαση στην δημιουργική και μεθοδολογικά τεκμηριωμένη σχεδίαση κατά το στάδιο του ιδεασμού για την αποτύπωση ιδεών στον δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο με αναλογικά και ψηφιακά εργαλεία. Η μεταφορά και εφαρμογή βασικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά το 1ο Έτος (Σχέδιο, Μεθοδολογίες Σχεδίασης, Συστημική Θεωρία, κτλ) κρίνεται σημαντική, και πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης, και μεθοδολογικής περιγραφής και διερεύνησης σχεδιαστικών περικειμένων. Η ενδυνάμωση των γνωστικών διεργασιών και η άσκηση της τεχνικής και αισθητικής κρίσης αποτελούν βασική πρόθεση του μαθήματος και επιτυγχάνονται με την εκπαίδευση των φοιτητών στις βασικές έννοιες της σύνθεσης σχεδιαστικών προδιαγραφών και σχεδίων για την αποτύπωση σχεδιαστικών στόχων. Οι διαδικασίες της σχεδίασης διερευνώνται τόσο ως δημιουργικές και αναλυτικές μέθοδοι αλλά και ως εξορθολογισμένες πρακτικές για την διερεύνηση της δομής και της φόρμας του τεχνουργήματος, της διαδικασίας της κατασκευής συνθέσεων, της σημασίας της δυναμικής της πρότυπης μορφολογίας, αλλά και του χειρισμού των υλικών. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αναπαράσταση των ιδεών στον δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο με την επιλεκτική χρήση βασικών εννοιολογικών εργαλείων. Η αποτύπωση των ιδεών θα πραγματοποιείται μέσω αναλογικών και ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα παρουσιάζονται και θα διερευνώνται μέσω ασκήσεων στο εργαστήριο (αναλογικό και ψηφιακό σε Η/Υ). Οι εργασίες δεν αποσκοπούν σε τελικό χρηστικό προϊόν αλλά, βάσει στόχου, στην αποτύπωση τελικού πρωτότυπου που ικανοποιεί τις προδιαγραφές που ετέθησαν στην περιγραφή του θέματος. Η σχεδιαστική διαδικασία προϋποθέτει την εξάσκηση σε διαφορετικά μέσα (παραδοσιακών και νέων) για την αποτύπωση των ιδεών. Η διερεύνηση των θεμάτων διεξάγεται μέσω σχεδίου, μοντελοποίησης, χρήσης τρισδιάστατων προγραμμάτων στον υπολογιστή, animation, φωτογραφία και διαφορετικών σχεδιαστικών τεχνικών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
• Οι φοιτητές εισάγονται στην κατανόηση θεμάτων που αφορούν την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, η οποία δεν βασίζεται τόσο στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, αλλά υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου. Επίσης, η διδασκαλία εμπεριέχει απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην μεθοδολογική επίλυση προβλημάτων που αφορούν την σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. • Οι φοιτητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον τρόπο σκέψης, τη γνώση για τη σχεδίαση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο αντίστοιχο του επαγγελματικού τους χώρου, ενώ αναπτύσσουν κριτικές και σχεδιαστικές ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη σχεδιαστικών επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων. • Μέσα από την μεθοδολογική προσέγγιση των σχεδιαστικών προβλημάτων αποκτούν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία που εντάσσονται στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση ώστε να αναπτύξουν και στην συνέχεια να διαμορφώνουν ένα εύρος πιθανών επιλογών για την αντιμετώπιση των εκάστοτε σχεδιαστικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. • Οι φοιτητές είναι σε θέση να οργανώνουν πληροφορίες, να παρουσιάζουν πολλαπλές ιδέες, λύσεις σε σχεδιαστικά προβλήματα τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό. • Η διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη των σχεδιαστικών δεξιοτήτων αλλά και στην απόκτηση γνώσεων, που τους είναι απαραίτητες ώστε να αντιμετωπίσουν κατά την συνέχεια των σπουδών τους μεγαλύτερης πολυπλοκότητας σχεδιαστικών προβλημάτων αναπτύσσοντας έτσι κατά ένα μεγάλο βαθμό την σχεδιαστική αυτονομία τους. Γνώσεις: Οι φοιτητές αποκτούν προχωρημένες γνώσεις στην μεθοδολογική επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, ενώ αποκτούν κριτική κατανόηση των σχετικών θεωριών και αρχών που διέπουν την σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική. Δεξιότητες: Οι φοιτητές αποκτούν προχωρημένες δεξιότητες ενώ σταδιακά αποκτούν την δυνατότητα να οργανώνουν πληροφορίες, να παρουσιάζουν πολλαπλές ιδέες ως λύσεις σε σύνθετα και ανοιχτά και ασαφώς ορισμένα προβλήματα όπως είναι αυτά της σχεδίασης. Ικανότητες: Οι φοιτητές, μέσω της συνεργατικής σχεδιαστικής διαδικασίας, εξασκούν προχωρημένες ικανότητες που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές και σχέδια εργασίας, όπου απαιτείται καταμερισμός στην ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων στα απρόβλεπτα σχεδιαστικά περιβάλλοντα.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (Εύδοξος): • Ulrich K., Eppinger S. (2015). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων (ISBN: 978-960-418-489-7) • Cross, N. (2006). Designerly Ways of Knowing. London, England: Springer. (ISBN: 9781846283017) • Κ Μπάϊλας, Π Βογιατζιδάκης (2015). Εισαγωγή στην παραμετρική σχεδίαση (ISBN: 978-618-5163-09-9) (Άλλη): • Jones, J. C. (1992). Design Methods (2nd ed.). USA: John Wiley and Sons. • Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition (Revised Edition edition). New York, New York: Basic Books. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Design Issues • Design Studies • International Journal of Art & Design Education • The Design Journal • International Journal of Design
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Bowers, J. (2011). Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application (2nd Revised edition.). John Wiley & Sons. 2. Holtzschue, L. (2011). Understanding Color: An Introduction for Designers (4th Edition.). John Wiley & Sons. 3. Malamed, C. (2009). Visual Language for Designers: Principles for Creating Graphics that People Understand. Rockport Publishers. 4. Aynsley, J. (2005). Pioneers Of Modern Graphic Design. Mitchell Beazley. 5. Ambrose, G. (2005). Typography. AVA Publishing - Basics Design. 6. Bennett, J. (2004). Design Fundamentals for New Media. Delmar Learning. 7. Jones, J. C. (1992). Design Methods. John Wiley and Sons. 8. Ware, C. (2008). Visual Thinking: for Design. Morgan Kaufmann. 9. Lockwood, T. (2010). Design thinking : integrating innovation, customer experience and brand value. New York NY: Allworth Press.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Το μάθημα βασίζεται στο διδακτικό μοντέλο της Μάθησης μέσω της Σχεδίασης στο Εργαστήριο (Studio Based Learning Model) και ενσωματώνει την πρακτική της Μάθησης μέσω της συμμετοχής στην Υλοποίηση Έργου (Project-Based Learning). Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνται Διαλέξεις και Εργαστηριακά μαθήματα. Οι διαλέξεις αποσκοπούν στην ανάλυση των βασικών εννοιών και μεθόδων σχεδίασης και προτρέπουν τους φοιτητές στην ανάλυση πρακτικών σχεδίασης μέσω της μελέτης επιστημονικών άρθρων και άλλων πηγών. Τα εργαστηριακά μαθήματα αποτελούν εφαρμογή των βασικών μαθησιακών εργαλείων της σχεδίασης στο εργαστήριο και υλοποιούνται μέσω: Συμμετοχής των φοιτητών σε ομάδες σχεδίασης για την υλοποίηση σχεδιαστικού έργου, επιμέρους ασκήσεις στην τάξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδίασης, παρουσιάσεις εργασιών και συνεργατικής σχεδίασης για την ανάπτυξη ιδεών (concept development), σύντομες συνεδρίες (workshops) για την εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων, ολοκλήρωση του τελικού έργου.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε διαλέξεις, θα εργάζονται, θα παρουσιάζουν και θα αξιολογούνται για την πρόοδό τους κατά τις εβδομαδιαίες συνόδους του μαθήματος σε συνεργατική βάση. Η συμμετοχή απαιτεί την συνεργατική εργασία σε σχεδιαστικές ομάδες (μεταξύ φοιτητών), οι οποίες θα ορίζονται στα πλαίσια του μαθήματος. Η παρουσία κρίνεται υποχρεωτική και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Οι αδικαιολόγητες απουσίες ορίζονται στο 15% των ωρών (2 εβδομαδιαίες απουσίες) του εξαμήνου (η συμμετοχικότητα κυμαίνεται στο 10-15% του βαθμού). Ασκήσεις Συμμετοχή στις ασκήσεις και τις σύντομες συνεδρίες στο μάθημα. (κυμαίνεται στο 10-15% του βαθμού) Ενδιάμεση πρόοδος Η ομαδική εργασία, κατά την ενδιάμεση πρόοδο, θα εξετάζεται μέσω δημόσιας υποστήριξης. Έμφαση θα πρέπει να δίδεται στην υποστήριξη και τεκμηρίωση των σχεδιαστικών διεργασιών για την επίτευξη σχεδιαστικού στόχου ο οποίος ορίζεται μέσω εκφώνησης στην αρχή του εξαμήνου από τους διδάσκοντες. Συγκεκριμένα, θα εξετάζονται οι μεθοδολογικές επιλογές οι οποίες υποστηρίζουν τις σχεδιαστικές τις αποφάσεις, οι μέθοδοι και πρακτικές υλοποίησης, καθώς και η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της σχεδιαστικής δραστηριότητας. (κυμαίνεται στο 10-20% του βαθμού) Τελική Παρουσίαση Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές, προσωπικά και μέσω των ομάδων, καλούνται να παρουσιάσουν τα σημαντικότερα στάδια για την επίτευξη των εργασιών τους σε δημόσιες ομιλίες των 10-15 λεπτών. Απαραίτητη κρίνεται η κατάθεση, σε ορισμένη ημερομηνία, των εργασιών σε ψηφιακή και αναλογική μορφή με όλα τα επιμέρους στοιχεία που θα ορίζονται μέσω της εκφώνησης. (κυμαίνεται στο 50-60% του βαθμού).
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική (δύναται να διεξαχθούν και στα Αγγλικά).
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο Το μάθημα βασίζεται στο διδακτικό μοντέλο της Μάθησης μέσω της Σχεδίασης στο Εργαστήριο (Studio Based Learning Model) και ενσωματώνει την πρακτική της Μάθησης μέσω της συμμετοχής στην Υλοποίηση Έργου (Project-Based Learning). Εφαρμόζει την αξιολόγηση μέσω της παιδαγωγικής του Design Crit. Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνται Διαλέξεις και Εργαστηριακά μαθήματα όπως και εξάσκηση για την υλοποίηση των ιδεών στον Η/Υ (3D modelling, texturing, lighting and rendering).  -  Αρχική   -  Επικοινωνία