Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD)

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) (Introduction to Computer Aided Design (CAGD))
Κωδικός Μαθήματος: 2404 (γενήτ. 2400)
Εξάμηνο: 03
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα κάνει μία εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες που διέπουν τις τεχνολογίες σχεδίασης και μοντελοποίησης με τη βοήθεια του Η/Υ (Computer Aided Design – CAD). Αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα), όπου διδάσκεται η βασική ύλη που αφορά στη σχεδίαση με Η/Υ, και από εργαστηριακά μαθήματα (2 ώρες/εβδομάδα), που αποτελούν βοηθητικό εργαλείο της θεωρητικής ύλης. Περιεχόμενα μαθήματος: - Δομή ενός συστήματος CAD και η έννοια του ηλεκτρονικού προϊόντος. - Εισαγωγή στα πιο βασικά μαθηματικά / πληροφοριακά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από τα τρέχοντα συστήματα CAD και βρίσκουν εφαρμογή στον χώρο της γεωμετρικής μοντελοποίησης 3Δ αντικειμένων: καμπυλών Bezier, καμπυλών BSplines και παρεμβολές Hermite, 2Δ και 3Δ γραμμικοί μετασχηματισμοί (μεταφορά, περιστροφή, αλλαγή κλίμακας και συμμετρίας). - Εργαστηριακές εκπαιδευτικές ασκήσεις και μεθοδολογίες 2Δ και 3Δ σχεδίασης σε εμπορικά και ακαδημαϊκά συστήματα CAD.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχοι του μαθήματος είναι: - Απόκτηση γνώσης των βασικών μαθηματικών - γεωμετρικών μοντέλων που αποτελούν τη βάση του επιστημονικού χώρου και της πρακτικής της «Σχεδίασης με Η/Υ» (CAD). - Η εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες σχεδίασης και μοντελοποίησης με τη χρήση Η/Υ (CAD), και η εφαρμογή αυτών στο σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων. - Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα γεωμετρικά /πληροφοριακά μοντέλα χρησιμοποιούνται στα τρέχοντα συστήματα CAD για την υποστήριξη των σχεδιαστικών εργασιών. - Απόκτηση βαθύτερης γνώσης του χώρου σχεδίασης με Η/Υ ώστε ο φοιτητής/τήτρια να είναι σε θέση να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας οποιουδήποτε συστήματος CAD ώστε να μπορεί να προσεγγίσει και να επιλύσει σχεδιαστικά προβλήματα σε διάφορους τομείς. Το εργαστήριο του μαθήματος αποσκοπεί: - Στην καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων που προσεγγίζονται στο μάθημα δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές/τήτριες να κατανοήσουν με πρακτικό τρόπο πως συσχετίζεται και εφαρμόζεται η θεωρία που διδάσκονται με ένα παραμετρικό πρόγραμμα σχεδίασης. - Με τη βοήθεια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές/τήτριες να γνωρίσουν βασικές μεθόδους σχεδίασης 2Δ και 3Δ ψηφιακών μοντέλων καθώς και να χρησιμοποιούν τα τρέχοντα εργαλεία επεξεργασίας στερεών μοντέλων. - Να μπορούν να επιλύσουν πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα, από τη σχεδιαστική ιδέα έως την τρισδιάστατη παραμετρική μοντελοποίηση της.
Προαπαιτούμενα:
Όχι
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: α) Εγχειρίδια του μαθήματος: • Γραφικά και Οπτικοποίηση, Θ. Θεοχάρης, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Πλατής, Ν.Μ. Πατρικαλάκης, Εκδόσεις Συμμετρία, Μ. Αθανασόπουλου – Σ.Αθανασόπουλος Ο.Ε, 2010, Αθήνα. • Σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Παρασχάκης Iωάννης, Παπαδοπούλου Mαρία, Πατιάς Πέτρος. β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία • 3D Computer Graphics, Alan Watt, Addison-Wesley, 1999. • Applied Geometry for Computer Graphics and CAD, (Springer Undergraduate Mathematics Series), Marsh, Duncan, Springer; 2nd edition, 2005. • Γραμμική Άλγεβρα, Γ.Παντελίδης, Δ.Κραββαρίτης, Β.Νασόπουλος, Π.Τσεκρέκος, Εκδόσεις Συμεών, 1992, Αθήνα. • Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, C.L. Liu, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΙΤΕ), 2009, Ηράκλειο. • Αναλυτική Γεωμετρία, Σ. Ανδρεαδάκης, Εκδόσεις Συμμετρία Ο.Ε., 1999, Αθήνα. • Curves and surfaces for CAGD: a practical guide, (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics), Morgan Kaufmann, 5 edition, 2001. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Computer Aided Design • Computer Aided Geometric Design • Computers & Graphics • Geometric Modeling • Computer Aided Design & Applications • IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics • Visual Computer • ACM Transactions on Graphics
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων ή ερωτήσεις σύντομης απάντησης και Εργαστηριακή εργασία. Γραπτές εξετάσεις: 8,4 Εργαστηριακή εργασία: 1,6 Το άθροισμα των δύο βαθμών δίνει το τελικό βαθμό του μαθήματος (8,4 + 1,6 = 10). Η εργαστηριακή εργασία εξετάζεται προφορικά από τον διδάσκων του μαθήματος και παραδίδεται μόνο στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές/τήτριες έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν το βαθμό της εργασίας τους μέχρι την επιτυχή εξέταση του μαθήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία