Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Αγγλικά-Ορολογία

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικά-Ορολογία (English-Terminology)
Κωδικός Μαθήματος: 2354 (γενήτ. 2350)
Εξάμηνο: 02
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 2
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ρηματικοί Χρόνοι και η χρήση τους - Ερωτήσεις - Παθητική Φωνή - Παράγωγα Λέξεων - Ώρα - Αριθμοί - Προθέσεις και εκφράσεις για την περιγραφή γραφημάτων και τον προσδιορισμό της θέσης στοιχείων και δεδομένων επάνω σε εικόνες και σχεδιαγράμματα Επίσης: i) Κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλόγιο σχετικά με τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: - Πληροφορική (Computing, Information Technology) - Τεχνολογία (Technical English) - Σχεδίαση (Design) - Καλές Τέχνες (Fine Arts) ii) Παρουσιάσεις: - Οδηγίες και συμβουλές σχετικές με προφορικές παρουσιάσεις - Παρουσιάσεις των φοιτητών βασισμένες σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες iii) Ανάπτυξη γραπτού λόγου: - Γραπτά δοκίμια βασισμένα σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
- Χρήση της Γλώσσας για την κάλυψη ακαδημαϊκών και επαγγελματικών αναγκών. - Εξοικείωση με ορολογία σχετική με το αντικείμενο σπουδών, σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. - Δυνατότητα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών παρουσιάσεων, σύνταξης γραπτών εκθέσεων και αναφορών κ.λπ.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Oxford Collocations Dictionary [εκδ.: OUP] 2. Oxford Advanced Learner's Dictionary + CD ROM [εκδ.: OUP] 3. Hyper Lexicon [εκδ.: Σταφυλίδης] 4. Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών (Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό) [εκδ.: Σταφυλίδης] 5. Grammarway 4 [English edition], with answers [εκδ.: Express Publishing] 6. Advanced Grammar & Vocabulary [English edition] + answer key [εκδ.: Express Publishing] 7. Tech Talk [Pre-Intermediate] [εκδ.: OUP] 8. Technology 1 [εκδ.: OUP] 9. Oxford Eng. for Information Technology [εκδ.: OUP] 10. The English We Use for the Arts [εκδ.: Έλλην] 11. Design - a crash course) [εκδ. Watson-Guptill]
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Αγγλικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, β) Γραπτή ή/και προφορική εργασία, γ) Συμμετοχή στις εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα κριτήρια προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία