Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Εισαγωγή

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Εισαγωγή (Design Theory and Methodologies - Introduction)
Κωδικός Μαθήματος: 2203 (γενήτ. 2200)
Εξάμηνο: 01
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το µάθηµα αποτελεί µία βασική εισαγωγή σε ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της σχεδίασης (design). Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το design και η ευαισθητοποίησή τους ως προς το εύρος και τις προεκτάσεις του. Ο ένας άξονας του µαθήµατος βασίζεται στο συνδυασµό και στην εφαρµογή διαφόρων µεθόδων στη διερεύνηση ενός θέµατος, στην ανάπτυξη ιδεών, στην αξιολόγηση, κλπ. Στον άλλο άξονα του µαθήµατος, αναλύονται οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στην τρισδιάστατη µοντελοποίηση και ανάπτυξη προϊόντος, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη και την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, θα μελετηθούν μέθοδοι μοντελοποίησης προϊόντων και συστημάτων που επικεντρώνονται στην (α) αισθητική και λειτουργική ανάλυση προϊόντος, (β) μορφολογική ανάλυση και βελτιστοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, (γ) ολιστική θεώρηση του κύκλου ανάπτυξης προϊόντος και (δ) υποστήριξη συνεργασίας μεταξύ ομάδων σχεδιαστών/μηχανικών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: - Να κατανοούν την έννοια της σχεδίασης και να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξή της. - Να κατανοούν τις διάφορες εκδοχές του design και τις διαφορετικές οπτικές. - Να κατανοούν και να μπορούν να διαχειριστούν την οπτική του Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων - Να κατανοούν τις έννοιες των θεωριών - Ολιστικότητα και design. - Να κατανοούν μεθοδολογίες σχεδίασης και εργαλεία σχεδίασης σε ένα αφαιρετικό γενικευμένο επίπεδο - Ανάλυση - Σύνθεση. - Να διαχειριστούν οποιαδήποτε θεωρία ή μεθοδολογία σχεδίασης χρησιμοποιώντας τη γενικευμένη προσέγγιση - Να κατανοούν τα εργαλεία σχεδίασης και να μπορούν να ξεχωρίσουν ομοιότητες διαφορές και συσχετίσεις των εργαλείων - Να προσαρμοστούν εύκολα σύντομα και αποδοτικά σε οποιαδήποτε σχεδιαστική προσέγγιση/τεχνική ή εργαλείο κληθούν να υποστηρίξουν - Να κατανοούν τις έννοιες: Πληροφορία στη Σχεδίαση - Σχεδιαστικές προδιαγραφές - Λειτουργικές απαιτήσεις. - Να έχουν αποκτήσει αρχικές βιωματικές εμπειρίες για σχεδιαστική πρακτική.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Banathy, B. (1996). Designing social systems in a changing world. New York: Plenum Press. Cross, N. (2006). Designerly ways of knowing. London: Springer. Norman, D. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books. Papanek, V. (1972). Design for the real world. New York: Pantheon Books. Simon, H. (1996). The sciences of the artificial. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργαστηριακής άσκησης/εργασιών και γραπτών εξετάσεων. Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν ερωτήσεις κυρίως κρίσης ώστε να αξιολογηθεί η σε βάθος κατανόηση των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που αναπτύσσονται στο μάθημα. Οι εργαστηριακής ασκήσεις/εργασίες είναι ατομικές και ομαδικές. Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης και επίτευξης των δηλωμένων εκπαιδευτικών στόχων του μαθήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία