Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Διπλωματική

Τίτλος Μαθήματος: Διπλωματική (Diploma Dissertation)
Κωδικός Μαθήματος: 10903 (γενήτ. 10900)
Εξάμηνο: 10
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 30
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 26
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων και αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο Τμήμα. Η ΔΕ εκπονείται στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής, που ακολουθεί το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει διεπιστημονικές γνώσεις, σε μια γενική ή ειδική θεματική περιοχή και να παρουσιάσει τις ικανότητές του, στην κατανόηση, ενός ερευνητικού ερωτήματος ή προβλήματος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν καθώς και την σχεδιαστική πρόταση ή αντιμετώπιση του.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Εξαρτάται από το θέμα της εργασίας - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Εξαρτάται από το θέμα της εργασίας
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Κρίση της εργασίας από τριμελή εξεταστική επιτροπή και δημόσια παρουσίαση. Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία