Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος: Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΙΙ (English for Academic Purposes ΙΙ)
Κωδικός Μαθήματος: 10200 (γενήτ. 10200)
Εξάμηνο: 10
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 2
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 2
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/0
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: α) Θεωρητικό υπόβαθρο, οδηγίες και συμβουλές σχετικές με προφορικές παρουσιάσεις, β) Προφορικές παρουσιάσεις έργων που έχουν σχεδιάσει οι φοιτητές σε κάποιο από τα εργαστήρια σχεδίασης του τμήματος ή/και για κάποιον διαγωνισμό σχεδίασης, - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ: Χρήσιμο λεξιλόγιο και εκφράσεις, προφορική εξάσκηση των φοιτητών σε παρόμοιες περιγραφές, - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: α) Καθοδήγηση για τη σύνταξη και συγγραφή τους, χρήσιμο λεξιλόγιο, γενικές αρχές, β) Συγγραφή και διόρθωση των βιογραφικών σημειωμάτων των φοιτητών και ενδεικτικών συνοδευτικών επιστολών ανά περίσταση (μεταπτυχιακές σπουδές ή επαγγελματικοί λόγοι), - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ): α) Επεξεργασία και εξάσκηση σε συνήθεις ερωτήσεις και σε «ερωτήσεις-παγίδες» κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, χρήσιμες εκφράσεις, ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις, β) Εξάσκηση των φοιτητών στα παραπάνω, συμπεριλαμβανόμενης της μαγνητοφώνησης των προσπαθειών τους, με στόχο την αυτο- και αλληλο-διόρθωσή τους. - ΠΑΡΑΘΕΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ στο τέλος εργασιών
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
- Χρήση της Γλώσσας για ως λειτουργικού μέσου επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και ως μέσου δημιουργικής έρευνας και συνθετικής επιστημονικής εργασίας - Δυνατότητα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών παρουσιάσεων, όπως έργων/αντικειμένων/υπηρεσιών/συστημάτων που έχουν σχεδιάσει οι φοιτητές ή/και άλλων αντικειμένων σχεδίασης, έργων τέχνης, κατασκευών κ.ο.κ. - Σύνταξη γραπτών εκθέσεων και αναφορών κ.λπ. - Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής - Ανταπόκριση στις ερωτήσεις συνεντεύξεων για ακαδημαϊκούς ή/και επαγγελματικούς σκοπούς - Παράθεση και παρουσίαση βιβλιογραφίας
Προαπαιτούμενα:
Όχι
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 1. Studying for Science [εκδ.: SPON Press] 2. Oxford English for Information Technology [εκδ.: OUP] 3. Oxford English for Computing [εκδ.: OUP] 4. Design - a crash course [εκδ.: Watson-Guptill] 5. History of Modern Design (2nd edition) 6. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering [εκδ.: OUP] 7. Hyper Lexicon [εκδ.: Σταφυλίδης] 8. Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών (Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό) [εκδ.: Σταφυλίδης] 9. Oxford Advanced Learner's Dictionary + CD ROM [εκδ.: OUP] 10. Oxford Collocations Dictionary [εκδ.: OUP] Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Αγγλικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Γραπτές Εργασίες (δύο) β) Προφορικές παρουσιάσεις, (δύο 40΄διαρκειας + αρκετές 10΄διαρκειας) β) Συμμετοχή στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, Τα κριτήρια προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία