Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό (Preparatory English)
Κωδικός Μαθήματος: 1004 (γενήτ. 1000)
Εξάμηνο: 01
Τύπος μαθήματος: Πρ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 0
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 0
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Σύνταξη/Συγγραφή Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (χρήσιμες εκφράσεις κ.ά.), - Δομή Ερωτηματικών Προτάσεων - Ρηματικοί Χρόνοι και η χρήση τους - Αριθμοί - Προθέσεις και εκφράσεις για την περιγραφή γραφημάτων και τον προσδιορισμό της θέσης στοιχείων και δεδομένων επάνω σε εικόνες και σχεδιαγράμματα Επίσης, απλά κείμενα και βασικό λεξιλόγιο σχετικά με: - Σχεδίαση (Design) - Τεχνολογία (Technical English), π.χ. προϊόντα, τα μέρη τους και βασικά χαρακτηριστικά της σχεδίασης τους / συνήθη υλικά και ουσίες, ιδιότητες, μονάδες μέτρησης, σχήματα
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
- Απρόσκοπτη παρακολούθηση των κύριων επιπέδων-μαθημάτων Αγγλικών του προγράμματος σπουδών μέσω της κάλυψης βασικών κενών στις γενικές γνώσεις όσων φοιτητών κριθεί απαραίτητο να καταταγούν σε αυτό το επίπεδο. - Εξοικείωση με συντακτικές και γραμματικές δομές και άλλα θέματα που άπτονται της γενικής και καθημερινής χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας - Βασική χρήση της Γλώσσας για την κάλυψη αναγκών σχετικών με στοιχειώδεις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα, κατανόηση του βασικού νοήματος κειμένων και σύντομες προφορικές παρουσιάσεις. - Εξοικείωση με λεξιλόγιο βασικής ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. - Χρήση της Γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (γραπτής και προφορικής) και ως εργαλείου σπουδών και έρευνας, με αξιοποίηση όποιων γνώσεων έχουν, παρά τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Oxford Collocations Dictionary [εκδ.: OUP] 2. Oxford Advanced Learner's Dictionary + CD ROM [εκδ.: OUP] 3. Hyper Lexicon [εκδ.: Σταφυλίδης] 4. Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών (Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό) [εκδ.: Σταφυλίδης] 5. Grammarway 3 [English edition], with answers [εκδ.: Express Publishing] 6. Grammarway 4 [English edition], with answers [εκδ.: Express Publishing] 7. Tech Talk [Pre-Intermediate] [εκδ.: OUP] 8. Technology 1 [εκδ.: OUP] 9. The English We Use for the Arts [εκδ.: Έλλην] 10. Basic English for Computing [εκδ.: OUP] Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Αγγλικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, β) Γραπτή ή/και προφορική εργασία, γ) Συμμετοχή στις εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα κριτήρια προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία