Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Αιτήσεις εγγραφής-Υποβολή υποψηφιοτήτων

H υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.  (https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf)

Στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, ο/η υποψήφιος/α οφείλει, εφόσον επιλεγεί, να το καταθέσει μέσα στην προθεσμία των εγγραφών.
2. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
5. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής
6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση υποβάλλεται σε σχετική εξέταση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε, ώστε η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ των υποψηφίων.
Για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών (3), (4), (5) και (6), καθώς για και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, οι υποψήφιοι πρέπει να τα συμπιέσουν σε ένα αρχείο zip.
Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις:
• (α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή), θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
• (β) Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολογεί επίσης το βαθμό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και της Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου.

Οι υποψηφιότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 23:59.Tuesday, May 24, 2016, quasi

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία