Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Δικαίωμα αίτησης

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί έως και σαράντα-πέντε (45) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες κατ’ έτος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.Monday, September 25, 2017, forky

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία