Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

ΠΜΣ: Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων


Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  (http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» - “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει σήμερα και της απόφασης με αριθμό ΦΕΚ 1380/17.5.2016 (τεύχος Β') όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1691/13.6.2016 (τεύχος Β').

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (MSc in Integrated Product Design and Innovation)», ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» είναι η ολοκληρωμένη-ολιστική σχεδίαση προϊόντων καλύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.
• Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.
• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

Το ΠΜΣ χωρίζεται σε πλήρους και μερικής φοίτησης, όπου το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει κατά το Α’ εξάμηνο δύο διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις σπουδών εκ των οποίων ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να επιλέξει μια εξ αυτών.

Επιλογή Υποψηφίων (Α’ κύκλου αιτήσεων, έως 30 Ιουνίου 2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: αρχείο PDF

Επίσημη Ιστοσελίδα: http://ipdi.aegean.gr/.


Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 4.000€ το οποίο αναλύεται σε 1.500€ για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο και σε 1.000€ για το τρίτο εξάμηνο. Παρέχεται έκπτωση 50% στους απόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. Το τμήμα δύναται να χορηγεί υποτροφίες στους τρεις πρώτους φοιτητές με κριτήριο την Αριστεία. 

Προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (προθεσμία 10/9/2017): http://www.syros.aegean.gr/media/82089/invitation_msc_ipdi_2017-18.pdfFriday, September 08, 2017, quasi

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία