Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπονται τα εξής είδη/κατηγορίες μαθημάτων:

Υποχρεωτικό (Υ)

Μάθημα που απαιτείται υποχρεωτικά να έχει εξασφαλισθεί προβιβάσιμος βαθμός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις για λήψη Διπλώματος.

Προπαρασκευαστικό (Πρ)

Μάθημα που είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις για λήψη Διπλώματος. Οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να απαλλαχθούν από την υποχρέωση με ειδική κατατακτήρια δοκιμασία στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ)

Μάθημα επιλογής με συγκεκριμένους περιορισμούς (υποχρεώσεις) σε σχέση με τις γνωστικές κατευθύνσεις. Υποχρέωση να έχει εξασφαλισθεί προβιβάσιμος βαθμός για εννέα (9) μαθήματα ΥΕΚ από τα οποία το ένα (1) Στούντιο 7x και τα τέσσερα (4) ΥΕΚ να ανήκουν σε μία κατεύθυνση και από (2) δύο ΥΕΚ σε κάθε μια από τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις (1+4+2+2).

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Μαθήματα χωρίς κάποια υποχρέωση. Όταν επιλέγονται και εξασφαλίζουν προβιβάσιμο βαθμό προστίθενται προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ECTS για την απαίτηση λήψης του Διπλώματος.

Φροντιστηριακό μάθημα (Φ)

Είναι τμήμα ενός μαθήματος, όπου διατίθενται πρόσθετες ώρες για εξάσκηση των φοιτητών, όπου κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο. Δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και δεν υπολογίζεται άμεσα με κάποιο τρόπο στη βαθμολογία του μαθήματος.