Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το τμήμα ακολουθεί τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για ειδικές κοινωνικές ομάδες ως προς την εισαγωγή στο τμήμα ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καθώς και θέματα ειδικών ρυθμίσεων για παρακολούθηση μαθημάτων και εξετάσεις.  

Οι φοιτητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να καταθέτουν στη Γραμματεία γνωμάτευση σε ισχύ από αρμόδιο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης Υποστήριξης).

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις: Σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’) άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του ΠΔ 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α’) οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στον. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Επίσης, οι φοιτητές που πάσχουν από δυσλεξία εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αίτησής τους.